ตัวอย่างไม้เส้นพลาสติก ขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้ว
9-5G/107ทองปิด [4.2"]
9-5G/50 [4.2"]
9-5GW/107 [4.2"]
9-5S/107 [4.2"]
       
9-5S/50 [4.2"]
9-5WHITE/107 [4.2"]