เครื่องเซาะร่อง Logan # 705 ใช้ร่วมกับเครื่องตัดกระดาษ Logan # 650 สามารถเซาะกระดาษเป็นร่องเพื่อเพิ่ม ลวดลาย