เครื่องตัดกระดาษ วงกลม – วงรี Logan # 201 เป็นเครื่องตัดกระดาษ 45 องศา เป็นรูปวงกลม – วงรีสามารถตัดวงกลม-วงรี ได้ตั้ง แต่ 3.25 x 4.75 นิ้ว ถึง 20 x 30 นิ้ว โดยมีส่วนต่างๆของความกว้างและความยาวของ วงรีได้ตั้งแต่ 0 – 3 นิ้ว ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีมาตรวัดทั้งระบบนิ้วและ ซ.ม.